• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมงาน เปิดโลกสัมมนาชีพ "คนต่งห่อ" สู่ไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2561 ณ โรงยิมเนเซียน 4,000 ที่นั่ง สะพานหินภูเก็ต

นางสาวกุลริศา ตรีโชติ นายอนุสรณ์ ผิวผ่องและนายณัฐพร มณีรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำนักศึกษาเข้าร่วมการประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ. วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จังหวัดตรัง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้เข้ารับการประเมินมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 - 15 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าอาเซียนพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง)ในหัวข้อ การประกอบอาชีพสปาในธุรกิจโรงแรม วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ พิธีพุทธ พุทธศักราช 2561 แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ พิธีพุทธ พุทธศักราช 2561 แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดงาน “สัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2560 ณ เต้นท์ด้านหน้าวิทยาลัยฯ จำหน่ายคุ้กกี้ ขนมไทย รับจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาต่าง ๆ มีพิธีเปิด ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว เป็นประธานในพิธี ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 Vocational National Educational Test : V-Net ในวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการปันน้ำใจพี่ให้น้อง ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ มูลนิธิหมูบ้านตะวันฉาย เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดการประชุมทางวิชาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี 2560 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการบัญชี จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี 2560 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ทีมปวช.) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 624 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกการโรงแรมและการบริการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี 2560 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ปวช.หรือปวส.) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสะพานหิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นายสมชัย สัจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนางธิดา บุญรัตน์ คลังจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน สิ่งประดิษฐ์ และนวัฒกรรม ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 28 กันยายน 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดงานขอบคุณกรรมการสภา มุทิตา ผู้เกษียณ สายใจ สายใย สายสัมพันธ์ วอศ.ภูเก็ต ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการกรอาชีวศึกษา ได้จัดงานการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคใต้ ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการ “พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ” ผู้เข้าร่วมพิจารณาหลักสูตรประกอบด้วย หัวหน้าแผนกและครูของแต่ละแผนกวิชา ร่วมกับ ตัวแทนจากสถานประกอบการ โดยมีนายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธาน ในพิธี วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราไวย์ ชั้น 2 อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ชมรมวิชาชีพศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการ “แสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาศิลปกรรม” โดยมี นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดนิทรรศการ ณ แกลลอรี่ Drawing Room Phuket ของคุณอิศรา เถาว์ทอง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคารวิจิตร ณ ระนอง) เพื่อความเป็นศิริมงคลและแก่วิทยาลัยฯ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาศิลปกรรม จัดโครงการ "ค่ายน้ำสร้างสรรค์บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดงานขอบคุณกรรมการสภา มุทิตา ผู้เกษียณ ประจำปี 2560 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถใน รัชการที 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 จังหวัดภูเก็ต ดังนี้
1.พิธีทำบุญตักบาตร ณ เวทีกลางสะพานหิน
2.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถใน รัชการที9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
3.พิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ เวทีกลางสะพานหิน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และ โครงการคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา บรรยายธรรม หัวข้อ "พระคุณแม่" วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ลานอาชีวสัมพันธ์ และ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสะเทือน สรรพจักร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณเต้นท์ด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (ช่อง 11)

พิธีฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2559 ในวันที่ 14-16 กรกฏาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (ช่อง 11)

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีสมโภชน์เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "การเตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ยุคไทยแลนด์ 4.0" ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โฮมเวิร์คภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครูและนักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ยินดีต้อนรับต้อนรับ คณะจากสถาบัน จิตวิทยาความมั่นคง และ สถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 105 คน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เนื่องในโอกาส วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งคำขวัญปีนี้ คือ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติด” 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

IMG 3652

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมทั้งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต และพลตำรวจตรีธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ในโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการโรงแรม ได้เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการเข้ารับปริญญาบัตร ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ป่าตอง

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ พุทธศักราช 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2560 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการเตรียมความพร้อมการ จัดการเรียนการสอน รองรับประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมชั้นสองอาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นางวิมลวรรณ เจริญ คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษจากสถานประกอบการ กำกับดูแลการสอบประเมินฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องพรหมเทพ และ ห้องเทคโนโลยีเฉพาะทาง 636 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่โลกอาชีพ "ศึกษาดูงานภายในประเทศ" ในวันที่ 30 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร ครู สถานประกอบการ ไปลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาอาชีวะ กับมหาวิทยาลัยเทียนจินประเทศจีน ในวันที่ 23 - 29 เมษายน 2560

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมรดน้ำขอพร นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในวันที่ 7 เมษายน 2560

การสัมมนานักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อสรุปผลการฝึกงานฝึกอาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม จากวิทยาลัย SMKN-57 ประเทศอินโนีเซีย ตลอดระยะเวลา 5 เดือน ณ โรงแรมอินดิโกเพิร์ล หาดในยาง ภูเก็ต วันที่ 7 เมษายน 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมกับฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 จัดโครงการ ซ่อมเสริมกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2560

โครงการสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อเรื่อง รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน ไทยแลนด์ 4.0 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโดยนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทล.บ.58

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดงานมหกรรมวิชาชีพ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง รับชม รับฟัง ทอล์คโชว์ ก้าวไปไม่หยุดยั้งด้วยพลังของครอบครัว โดย...น้องเบส (อรพิมพ์ รักษาพล) และการแสดงของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ สะพานหิน 4000 ที่นั่ง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส แบค)

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับมอบถ้วยรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน Thailand Junior Chef Championsship งาน Food And Hotelex 2015 ณ รอยัล ภูเก็ต มารีนา ซึ่งจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2558

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดภูเก็ต (เขารัง)

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และ การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ ได้เข้าประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาเว็บเพจ ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กร (O.D.)และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ จังหวัดกระบี่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่คณะครู สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ ห้องกะรน บี โรงแรมเลอเมอริเดียน

งาน "กาลเกษียณ มุติตา" 58 ครูผู้พากเพียร สร้างผลงานที่ภาคภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วันที่ 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษา จำนวน 7000 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ กิจกรรมหน้าเสาธง

แกนนำ ปปช.รณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวันที่ 3 กันยายน 2558 กิจกรรมหน้าเสาธงช่วงเช้า

ชมรมวิชาการบัญชี จัดโครงการจรรยาบรรณวิชาชีพ ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องพรหมเทพ ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานกิจกรรมดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย แก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า

11222726 893209404097368 5218800686483604289 o

ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดงานอาชีวะสังสรรค์ 58 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

IMG 8004

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าฯ แถลงข่าวการจัดงาน "อาชีวะสังสรรค์ 58" ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องไตรตรัง

11840210 689691514494188 557624878 o

คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดอาชีวะ" ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม

83815

การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 "นครเกมส์ 2015" ระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

IMG 7043

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

IMG 3660

ประเมินห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง ปีการศึกกษา 2558 ณ อาคารเจ้าฟ้า ห้อง 636 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

IMG 3922

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

IMG 3704

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบทวิภาคีและการทำแผนฝึกอาชีพ สอต.2

IMG 3282

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2 ครั้งที่ 6/2558

20150703 075223

แสดงความยินดี ผอ.เชี่ยวชาญ

20150701 100719

งานตลาดทุ่งคา วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

DSC 3674

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวสึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.ภูเก็ต) วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

20150626 080428

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

IMG 2786

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ สนามชัยภูเก็ต

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง (วันที่ 22 มิถุนายน 2558)

IMG 8105

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 13 มิถุนายน 2558

IMG 6902

ทำบุญเลี้ยงพระ โครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจสัมพันธ์ 2558 ณ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วันที่ 13 มิถุนายน 2558

IMG 0174

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ออกบริการสอน 108 อาชีพ ในงาน อบจ.สัญจร ครั้งที่ 13 ณ สนามชัย วันที่ 13 มิถุนายน 2558 (ส่งให้เมื่อวันที่ 16 เวลา 11.14 น)

 MG 8625

โครงการซ่อมเสริมศักยภาพผู้เรียน วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3

โครงการวัยรุ่นใส รักอย่างไรไม่เสี่ยง วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา จัดโดยสมาคมสตรีสร้างารรค์การเมืองและสังคมไทย (สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม)

11418392 1014171055273785 1474043724 n

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเข้ารับมอบทุนการศึกษา เนื่องในพิธีสักการะและฉลองวันเกิด “องค์เทพเจ้าโป๊ยจุนเซี๊ยฮุด" วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

11211805 1118865921473968 472539822 o

ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตมอบของที่ระลึกให้ครูที่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

20150601 070232

กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันวิสาขบูชา) ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) วันที่ 1 มิถุนายน 2558

20150515 094629

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับปวชและปวส ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

11263691 910326442344615 1318433996 n

Phuket Junior Master Chef 2015 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

06055801

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ รุ่นที่ ๑ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงแรม เดอะ รอยัส พารานิคล์ & สปา จ.ภูเก็ต

11096942 1081959085164652 493046673 n

คณะครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายาน 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

P3131276

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558

IMG 3702

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ออกหน่วยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ สนามชัย จังหวัดภูเก็ต