• 1.Web Banner (1).jpg
  • 2.bannerweb 65-01.jpg
  • 3.R-Phuket IDOL.png

ฝ่ายบริหาร

 

a1

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

a3

a5

c7

นางสมศิริ  นคราวงศ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

 นายชาตรี  คงแป้น
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 นางพรชนก  เฮงประเสริฐ
รักษาการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร