• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ฝ่ายบริหาร

 

นายประจวบ แกวเขยว ผอำนวยการ วทยาลยอาชวะศกษภเกต

นายประจวบ แก้วเขียว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นางกาญจนา ทรงยศ

นางกาญจนา  ทรงยศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสมศร นคราวงศ

นางสมศิริ  นคราวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสะเทอน สรรพจกร

นายสะเทือน  สรรพจักร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

charee

นายชาตรี  คงแป้น
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ