• 195.jpg
  • 295.jpg
  • ban9.jpg

แบบฟอร์มงานทวิภาคี

Download :  หนังสือยินยอมให้นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์
Download : หนังสือรับรองการส่งตัวนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์ กลับสถานศึกษา
Download : แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 048
Download : เอกสารเอกสารแนวทางการฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Download : บันทึกข้อความขอเปลี่ยนที่ฝึกงาน-ฝึกอาชีพ 011
Download : แบบประเมินผลการฝึกอาชีพภาคปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา 
Download : แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ