• 00.png
  • 01.png

ตารางกำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษา

25052560

ตารางกำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560
ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ