• 00.png
  • 01.png

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อการสอนออนไลน์

260925600223

คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อการสอนออนไลน์
วันที่ 25 - 26 กันยายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่