• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 

24102560022

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต