• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 

24102560022

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต