• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

14112560m0123

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต