• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

14112560m0123

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต