• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

งานความร่วมมือ

 

นางอครนตย เนตระชาต

นางอัครนิตย์ เนตระชาต
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวสธศา สงศร

นางสาวสุธิศา  ส่งศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวกนกวรรณ สวรรรณรกษาสามญสมพนธ องกฤษ

นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณรักษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

 นางสาวสนษา พมพวง วางแผนและงบประมาณ
นางสาวสุนิษา  พุ่มพวง
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ