• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

 

นางเจยมรตน บณรส

นางเจียมรัตน์  บัณรส
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษา 

นายณฐพร มณรตน ทองเทยว

นายณัฐพร  มณีรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอรณกมล จนทรส ศลปกรรม

นางสาวอรุณกมล  จันทรส
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษา

 นางสาวจารวรรณ เพชรทองนวลประกน

นางสาวจารุวรรณ  เพชรทองนวล
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษา