• 01-11-61.jpg
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61-4.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg

งานวางแผนและงบประมาณ

 

นางสชาดา คงประมญ

นางสุชาดา  คงประมัญ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวศศมา ทองเคยน
นางสาวศศิมา  ทองเคียน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวรววรรณ สงขดวง สามญสมพนธ องกฤษ
นางสาวรวิวรรณ  สังข์ดวง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

 นางสาวสนษา พมพวง วางแผนและงบประมาณ
นางสาวสุนิษา  พุ่มพวง
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ