• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

นายเศรษฐาพนธ สกใส

นายเศรษฐาพันธ์  สุกใส
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

 

นางสาวศภรตน หวหนสามญสมพนธ วทย

นางสาวศุภรัตน์  หัวหิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

 

 

 

 นางสาวอรศรา แสงเลศวจย

นางสาวอรุศิรา  แสงเลิศ
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์