• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

 

นายเศรษฐาพนธ สกใส

นายเศรษฐาพันธ์  สุกใส
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

 

นางสาวศภรตน หวหนสามญสมพนธ วทย

นางสาวศุภรัตน์  หัวหิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

 

 

 

 นางสาวสาวตร ยอดราชศนยขอมล

นางสาวสาวิตรี  ยอดราช
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์