• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

นายเศรษฐาพนธ สกใส

นายเศรษฐาพันธ์  สุกใส
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวศภรตน หวหนสามญสมพนธ วทย

นางสาวศุภรัตน์  หัวหิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 นางสาวสนษา พมพวง วางแผนและงบประมาณ

นางสาวสุนิษา  พุ่มพวง
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 นางสาวสาวตร ยอดราชศนยขอมล

นางสาวสาวิตรี  ยอดราช
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

 

 นางสาวจารวรรณ เพชรทองนวลประกน

นางสาวจารุวรรณ  เพชรทองนวล
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์