• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

ครเพญศร สมเวท

นางเพ็ญศรี สมเวที
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 นางศรนทรา เสอพทกษคอมพวเตอรธรกจ

นางศิรินทรา  เสือพิทักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 นางสาวสนษา พมพวง วางแผนและงบประมาณ

นางสาวสุนิษา  พุ่มพวง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 นางสาวสาวตร ยอดราชศนยขอมล

นางสาวสาวิตรี  ยอดราช
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ