• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

แผนกวิชาธุรกิจการบิน

Facebook     Website

 avi1

นางสาวสุธิศา  ส่งศรี
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจการบิน

 avi2

นางสาวรัชดา  ทิศพ่วน
ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน

avi3

Miss Darigold J.  Cadungog
ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน

30

นายพงศ์ธร  นันทบุตร
ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน