• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

การประชุมหารือ กับประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต ในการทำความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษา กับสมาชิกในชมรมฯ

1307256402

คณะผู้บริหาร และหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมประชุมหารือ กับประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต
ในการทำความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษา กับสมาชิกในชมรมฯ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ
1.การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานการณ์ที่มีผลกระทบจาก Covid-190
2.การเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (Excellent Centre) สู่ศูนย์ CVM บริหารเครือข่ายผลิตกำลังคนอาชีวะ
3.โครงการมหกรรมงานอาชีพ PHUKET JOB FAIR 2021 (วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564) โดยมีกิจกรรมย่อยภายในงาน จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
-กิจกรรม Job Fair (สำหรับเตรียมนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2564 ได้มีโอกาสพบกันผู้ประกอบการโดยตรง)
-กิจกรรมห้องเรียนอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Ecommerce/ ด้าน Food & Beverages/ด้าน English for Job (เตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพอย่างมั่นใจ
-กิจกรรมตลาดสร้างอาชีพ คนพันธุ์ R (เพิ่มการหารายได้ และมีงานทำ) (ออกร้านจำหน่ายและแสดงสินค้าของแต่ละวิชาชีพที่เป็นผลงานของผู้เรียน)วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564