• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

0709256403
นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา

 (Excellent Center) ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2564 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาศึกษาและวิชาชีพ

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต