• ban9.jpg

กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เรื่องกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด