• ban9.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก้ต ฉบับที่ 11 เรื่องการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 สัปดาห์ที่ 12

ดาวน์โหลดประกาศ