• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน"

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการสื่อสาร
พันธกิจที่ 3 เป็นศูนย์บริการ ด้านวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้