• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

        

วิสัยทัศน์


"มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสู่สากล"

 

พันธกิจ


พันธกิจที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพสู่สากล
พันธกิจที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการสื่อสารสู่สากล
พันธกิจที่ 3 เป็นศูนย์บริการ ด้านวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล