• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ยุทธศาสตร์

 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
2. สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และ ฝึกอบรมวิชาชีพ
3. จัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
4. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ
5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา
6. ขยายโอกาสด้านวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด :  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2562 - 2566
ดาวน์โหลด :  มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พ.ศ. 2561