• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

เป้าประสงค์

 

1. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. สถานศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการสื่อสาร สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
3. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน