• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

เป้าประสงค์

 

1. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. สถานศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการสื่อสาร สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
3. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน