• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

แผนกวิชาการตลาด

 

th1kan

นางอาภรณ์  เพียรอักษร
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

th3kan

นางวรรณรัตน์  เพชรถาวร
ครูแผนกวิชาการตลาด

th2kan

นางเจียมรัตน์  บัณรส
ครูแผนกวิชาการตลาด

th4kan

นายวีระ  ศรีนวลปาน
ครูแผนกวิชาการตลาด

th5kan

นางสาวหทัยรัตน์  เวชพัฒน์
ครูแผนกวิชาการตลาด

th6kan

นางสาวกัลยา  บุญเกื้อ
ครูแผนกวิชาการตลาด