• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

แผนกวิชาเลขานุการ

 

นางกจจา วสนธราธรรม

นางกิจจา  วสุนธราธรรม
หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ

นางสงศร ศรเงนยวง

นางส่งศรี  ศรีเงินยวง
ครูแผนกวิชาเลขานุการ

นางสกญญา ตนตระสกลวงศ

นางสุกัญญา  ตันตระกลุลวงศ์
ครูแผนกวิชาเลขานุการ

นางสาวปารชาต เองฉวนเลขานการ

นางสาวปาริชาต  เอ่งฉ้วน
ครูแผนกวิชาเลขานุการ

 นางสาวไอลดา  วฒนสทธ

นางสาวไอลดา  วัฒนสิทธิ์
ครูแผนกวิชาเลขานุการ