• 00.png
  • 01.png

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 

Orathai

นางอรทัย  เตรียมเชิดติวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

monthira

นางสาวมลทีรา  พิณโส 
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

Duangnead

นางสาวดวงเนตร  เกษอุดม
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

pornnapa

นางสาวภรพณา  สุขใส
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

Janaporn

นางสาวจณาพร  สุวรรณชาติ
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

piyawuy

นายปิยะวุฒิ  ปัญญาพี่
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

02

นายณัฐพงษ์  นาเครือ
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์