• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

Facebook     Website

hec1

นางอรทัย  เตรียมเชิดติวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

hec2

นางสาวมณทีรา  พิณโส 
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

hec4

นางสาวดวงเนตร  เกษอุดม
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

hec3

นางสาวภรพณา  สุขใส
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

hec5

นางสาวจณาพร  สุวรรณชาติ
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

hec8

นายจิตริน  ประสมวงศ์
 ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

hec9

นายฉลาด  เพชรถาวร
 ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์