• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

 

นางอารยากร รตนบร

นางอารยากร  รัตนบุรี
หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

02

นายจักรกฤษณ์  สิวะกุล
ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางสาววรรณสา รฐจกร

นางสาววรรณิสา  รัฐจักร์
ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางสาวพชรญาภรณ ปนตาคำ

นางสาวพัชรีญาภรณ์  ปินตาคำ
ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ