• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

a1

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 

c7

นางพรชนก  เฮงประเสริฐ
รักษาการ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

d2

นางชณัฐศิกานต์  เนียมบุญ
หัวหน้างานการเงิน

ovec

นางสาวกันยาวีร์  ชื่นเจริญวงศ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ovec

 นายบุญฤทธิ์  หนูปลอดหัวหน้างานทะเบียน

acc3

นางสาววิไลรัตน์  เพ็ชรหึง
หัวหน้างานการบัญชี

13

นางสาวศศิมา  ทองเคียน
หัวหน้างานบุคลากร

b1

นางสาวกันย์ชิสา มีนุ่น
หัวหน้างานพัสดุ

fnd6

นายเชิดชัย  เตรียมเชิดติวงศ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

sct2

นางส่งศรี  ศรีเงินยวง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

งานการเงิน


งานทะเบียน

งานบริหารทั่วไป

 

 

งานบัญชี

งานบุคลากร

 

 

งานประชาสัมพันธ์

งานอาคารสถานที่

 

 

งานบริหารอาคารอาชีวะเพลส

งานพัสดุ