• 1.Web Banner (1).jpg
  • 2.bannerweb 65-01.jpg
  • 3.R-Phuket IDOL.png

แบบฟอร์มงานทะเบียน

Download : แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าหน่วยกิต 
Download : ใบมอบอำนาจ 
Download : ใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
Download : ใบคำร้องขอแจ้งการจบหลักสูตร 
Download : ใบคำร้องขอบัตรใหม่ 
Download : ใบคำร้องขอใบแทนใบประกาศนียบัตร 
Download : ใบคำร้องขอใบรบ.(ภาษาไทย) 
Download : ใบคำร้องขอใบรบ.(ภาษาอังกฤษ) 
Download : ใบคำร้องขอพักการเรียน 
Download : ใบคำร้องขอย้ายเข้าศึกษาต่อที่วอศ. 
Download : ใบคำร้องขอย้ายห้องย้ายแผนก 
Download : ใบคำร้องขอลาออก 
Download : ใบคำร้องถอนรายวิชา 
Download : ใบรับรองสภาพนักศึกษา (ภาษาไทย) 
Download : ใบรับรองสภาพนักศึกษา (อังกฤษ) 
Download : ใบคำร้องเรียนซ้ำเรียนเพิ่ม 
Download : ใบแก้ 0 
Download : ใบคำร้องขอกลับเข้าเรียน 
Download : ใบคำร้องทั่วไป