• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

แบบฟอร์มงานพัสดุ

 

 ดาวน์โหลด :   ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 ดาวน์โหลด :     ใบเสนอราคาแบบสั้น   
 ดาวน์โหลด :  ใบเสนอราคาแบบยาว
 ดาวน์โหลด :     แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง