• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

แบบฟอร์มงานพัสดุ

 

 ดาวน์โหลด :     ใบเสนอราคาแบบสั้น   
 ดาวน์โหลด :  ใบเสนอราคาแบบยาว
 ดาวน์โหลด :     แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง