แบบประกันคุณภาพ

Download : รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
Download : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 
Download : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
Download : รายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report : SSR) ปีการศึกษา 2555 
Download : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
Download : สารการประกันคุณภาพ 
Download : หน้าปก 
Download : สารบัญ 
Download : ตอนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
Download : ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
Download : ตอนที่ 3 การดำเนินงานของสถานศึกษา 
Download : แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต word
Download : ตอนที่ 4 มาตร 1 (1-13)
Download : ตอนที่ 4 มาตร 2 (14-28)
Download : ตอนที่ 4 มาตร 3 (30-33)
Download : ตอนที่ 4 มาตร 4 (34-35)word
Download : ตอนที่ 4 มาตร 5 (36-39)word
Download : ตอนที่ 4 มาตร 6 (40-42)word
Download : ตอนที่ 4 มาตร 7 (43-44) word
Download : ตอนที่ 5 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต word
Download : ภาคผนวก เปรียบเทียบประกัน 51-53 word