• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Facebook     Website

c7

นางพรชนก  เฮงประเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

c1-1

นางเพ็ญศรี  สมเวที
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

c2

นางลักขณา  สุดกระโทก
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

c5

ว่าที่ร้อยตรีบุญมี  นิสสัยดี
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

c9

นายบุญฤทธิ์  หนูปลอด
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

c4

นางสาวสาวิณี  บุญผลึก
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

c6

นายสิทธิรัตน์  เย็นชุ่ม
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

c8

นางสาวศิรินทรา  เสือพิทักษ์
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ