• 00.png
  • 01.png

แผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ

 

Chawewan

นางฉวีวรรณ  ชัยเพชร
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

Pawinee

นางภาวีนี  ภูมิพงศ์
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

janjira

นางสาวจรรจิรา  ดาราชาติ
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

GulSirisa

นางสาวกุลริศา  ตรีโชติ
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

sopon

นายโสภณ  หมานมิเละ
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

thippawan

นางสาวทิพวรรณ  บัวอินทร์
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ