วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2567 ครูณัฐรินีย์ พรหมรักษ์ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นำทีมนักเรียนตัวแทนกลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระ และหารายได้ระหว่างเรียน จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ทาง สอศ. ได้คัดเลือกมีคณะครู และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 110 คน (ครู 20 คน,นักเรียน 80 คน และคณะศึกษาดูงานอีก 10 คน) เข้าร่วม โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้เรียนอาชีวศึกษา กับความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21