วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2567 ดร.ปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูแผนกวิชาการโรงแรม แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกคหกรรมศาสตร์ และงานหลักสูตร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ” ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ