วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวกุลริศา ตรีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ พร้อมด้วยครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในนามศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ บรรณาธิการกิจหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมวดสมรรถนะวิชา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี