วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวกุลริศา ตรีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางเจียมรัตน์ บันรสนางสาวมาณวิกา บุณยเกียรตินางสาวกันยาวีร์ ชื่นเจริญวงศ์นางสาวปางวลัย กุมภิโร นางสาวฐิติพร ดอกพุฒ นายอัครวิชญ์ บุญใส เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ