วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 16-17 มีนาคม 2567 ดร.ปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว ของแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งจัดประเมินทั้งภาคทฤษฎี, ภาคปฏิบัติ ในส่วนของภาคปฏิบัติ อ.เมธาวี วงศ์ไวโรจน์ ตัวแทนจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และคณะร่วมเป็นกรรมการประเมิน ณ ห้อง 513 อาคารนริศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต