วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 3-6 เมษายน 2567 นางอรทัย เตรียมเชิดติวงศ์ และนายบรรเจิด บุญสุขจันทร์ ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ สอนหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐ์มงกุฏดอกไม้ไหว ตามโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยโครงการพิเศษและบริการชุมชน ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต