วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับมอบทุนมูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิชแก่นักเรียน นักศึกษาในภูเก็ต ต่อเนื่องปีที่ 27 จำนวน 3 ทุน จนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา ณ บ้านวานิช โดยมี นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานมูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช เป็นประธาน มอบทุนการศึกษา