วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีวะ มุ่งสู่ความสำเร็จ สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) รอบโควตาและรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2567