วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นางสาวกุลริศา ตรีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, นางสาวทิพย์วิมล ทิพย์รักษา หัวหน้างานความร่วมมือ และคณะทำงานความร่วมมือ เข้านิเทศผู้อบรมโครงการ ASEAN-ROK ซึ่งฝึกประสบการณ์ ณ โรงแรม Grand Kata VIP, Wekata Luxury Hotel, KK Boutique Hotel