วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตทำหน้าที่รองประธานกรรมการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 และ ประธานคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 นางสาวกุลริศา ตรีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายเศรษฐาพันธ์ สุกใส หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566พร้อมด้วย นางสาวสุธาทิพย์ ชูศักดิ์ หัวหน้างานวิจัยฯ นางสาวศิรินทรา เสือพิทักษ์ และ นางสาวณฤดี โชติธรรมมานนท์ ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ นำนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18-20 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช