วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวรัชดา ทิศพ่วน หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจการบิน ประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ รศ.ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่งานวิชาการ ณ ห้องประชุมบานเย็น ชั้น 2 คณะการบริการและการท่องเที่ยว (อาคาร 2) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต