วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขับเคลื่อนโครงการยกระดับอาชีวศึกษาระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล สู่ความร่วมมือ Skills Development Network ต้อนรับการศึกษาดูงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชมกระบวนการจัดการเรียน การสอนในสาขาการบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว การถอดบทเรียน เพื่อจัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้ระหว่างประเทศ ในสาขาอาชีพที่มีความต้องการของแรงงานสมรรถะสูง รวมทั้งการการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่มีการทดสอบและพัฒนาฝีมือแรงงาน และการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ฝึกประสบการตรงกับสถานประกอบการในพื้นที่