วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมิน และคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง เป็นประธานอนุกรรมการ ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยครูณัฐรินีย์ พรหมรักษ์ และครูวัลลิภา เทียงผง ครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ตัวแทนวิทยาลัยฯ ทั้งระดับ ปวช. นายอรรถพล บำรุงผล และนะดับ ปวส. นางสาวเบญจวรรณ มูลหน้อย แผนกวชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมด้วยครู นักเรียนแผนกท่องเที่ยว เข้ารับการประเมินคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต