วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก และวิจิตรศิลป์

Facebook

นายวีรวัฒน์ อังศุเลิศ
หัวหน้าแผนกวิชาการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก  และวิจิตรศิลป์

นายอนุสรณ์ ผิวผ่อง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก และวิจิตรศิลป์

นางสาวรจนา เหล่อขะย่อน
ครูแผนกวิชาการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก และวิจิตรศิลป์

นายศิริพงศ์ ริยาพันธ์
ครูแผนกวิชาการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก และวิจิตรศิลป์     

นายอัครวิชญ์ บุญใส
ครูแผนกวิชาการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก และวิจิตรศิลป์

นางสาววรรณา  ศักดิ์สงค์
ครูแผนกวิชาการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก และวิจิตรศิลป์

นางสาวนันทิศา  ชาติกระพันธุ
ครูแผนกวิชาการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก และวิจิตรศิลป์

นางสาวพรณัฐชา  รักษารักษ์
ครูแผนกวิชาการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก และวิจิตรศิลป์

นายสิทธิโชค อุดมผุย
ครูแผนกวิชาการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก และวิจิตรศิลป์

นางสาวธนัชชา  วิชิต
ครูแผนกวิชาการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก และวิจิตรศิลป์

นายวาทการ  คงศัพท์
ครูแผนกวิชาการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก และวิจิตรศิลป์