วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูฝึกในสถานประกอบการกับวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *