วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ฝ่ายบริหาร

 

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นางสาวปิยะมาศ  ชำนาญ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ


นายชาตรี  คงแป้น
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวอรทัย  สุวรรณมณี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวกุลริศา ตรีโชติ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ