วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผอ

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นายชาตรี  คงแป้น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางพรชนก เฮงประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รับผิดชอบงานทะเบียน

นางชณัฐศิกานต์  เนียมบุญ
หัวหน้างานการเงิน

นางศิรินทรา เสือพิทักษ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายบุญฤทธิ์  หนูปลอด
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาววิไลรัตน์  เพ็ชรหึง
หัวหน้างานการบัญชี

นางสาวกันย์ชิสา มีนุ่น
หัวหน้างานบุคลากร

นายชยุตม์ พุทธรุ่งโรจน์
หัวหน้างานพัสดุ

นายเชิดชัย  เตรียมเชิดติวงศ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางส่งศรี  ศรีเงินยวง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวกุลริศา ตรีโชติ
หัวหน้างาน
บริหารอาคารอาร์ภูเก็ตโฮเทล