วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ข้อมูลอาคารสถานที่

ดาวน์โหลด : ข้อมูลอาคารสถานที่ 2565

แบบแปลน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ขนาดพื้นที่

แปลงพื้นที่ที่ตั้ง
แปลงที่ 1มีพื้นที่ 20 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวาเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
แปลงที่ 2มีพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวาเป็นที่ตั้งของบ้านพักครู
แปลงที่ 3มีพื้นที่ 0 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวาเป็นที่ตั้งของอาคาร 8 อาคารวิจิตร ณ ระนอง

Download : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564

Download : แผนผังห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องพัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)

Download : ข้อมูลอาคาร ปี 2563

 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

➤ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC

➤ ห้องเรียนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

➤ ห้องเรียนแผนกวิชาธุรกิจการบิน

➤ ห้องเรียนแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การสร้างสภาพแวดล้อมลานวัฒนธรรม