วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ดาวน์โหลด : หลักสูตรการเรียนการสอน ปี 2566
ดาวน์โหลด : หลักสูตรการเรียนการสอน ปี 2565
ดาวน์โหลด : หลักสูตรการเรียนการสอน ปี 2564 
ดาวน์โหลด : หลักสูตรการเรียนการสอน ปี 2563

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาสาขาวิขาระบบการจัดการเรียนการสอน
 พาณิชยกรรมการบัญชีปกติ
 การตลาดปกติ
 การจัดการสำนักงานปกติ
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติและMEP
 ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคี

 ศิลปกรรมการออกแบบปกติ
 คอมพิวเตอร์กราฟิกปกติและMEP
 วิจิตรศิลป์ปกติ

คหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอปกติ
 อาหารและโภชนาการปกติ
 คหกรรมเพื่อการโรงแรมปกติ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวปกติและMEP
 การโรงแรมปกติ


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาสาขาวิขาระบบการจัดการเรียนการสอน
 บริหารธุรกิจการบัญชีปกติ
 การตลาดปกติ
 การจัดการสำนักงานปกติ
 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลปกติ
 การจัดการธุรกิจค้าปลีกทวิภาคี
 ธุรกิจการบินEP ทวิภาคี
 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทวิภาคี

ศิลปกรรมดิจิทัลกราฟิกปกติ

คหกรรมเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายปกติ
 อาหารและโภชนาการปกติและทวิภาคี
 การจัดการดอกไม้และงานประดิษฐ์ปกติ
 การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรมทวิภาคี

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรมปกติ MEP และทวิภาคี
 การท่องเที่ยวปกติ

เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศปกติ


ระดับปริญญาตรี

ประเภทวิชาสาขาวิขาระบบการจัดการเรียนการสอน
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรมทวิภาคี
 การท่องเที่ยวทวิภาคี

เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศทวิภาคี