วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานบัญชี

นางสาวธัญญา  คหาปนะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี

นางสาวพรศิริ  อุยโยชะกะ
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

(๑) จัดทำเอกสารหลักฐานบันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
(๓) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
(๔) ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๕) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๘) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบัญชี

บัญชีมกราคม66รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ดาวน์โหลด  เดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด  เดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด  เดือนพฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลด  เดือนธันวาคม 2563

ดาวน์โหลด  เดือนมกราคม 2564 

ดาวน์โหลด  เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลด  เดือนมีนาคม 2564

ดาวน์โหลด  เดือนเมษายน 2564

ดาวน์โหลด  เดือนพฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลด  เดือนมิถุนายน 2564

ดาวน์โหลด  เดือนกรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลด  เดือนสิงหาคม 2564

ดาวน์โหลด  เดือนกันยายน 2564

ดาวน์โหลด เดือนตุลาคม 2564

ดาวน์โหลด  เดือนพฤศจิกายน 2564

ดาว์โหลด  เดือนธันวาคม 2564

ดาวน์โหลด  เดือนมกราคม 2565

ดาวน์โหลด   เดือนกุมภาพันธ์2565

ดาวน์โหลด  เดือนมีนาคม 2565

ดาวน์โหลด  เดือนเมษายน 2565

ดาวน์โหลด  เดือนพฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลด  เดือนมิถุนายน 2565

ดาวน์โหลด เดือนกรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลด เดือนสิงหาคม 2565

ดาวน์โหลด เดือนกันยายน 2565

ดาวน์โหลด เดือนตุลาคม 2565

ดาวน์โหลด เดือนพฤศจิกายน 2565

ดาวน์โหลด  เดือนธันวาคม 2565
ดาวน์โหลด  เดือนมกราคม 2566

ดาวน์โหลด เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด เดือนมีนาคม 2566

ดาวน์โหลดเดือนเมษายน2566

ดาวน์โหลดเดือนพฤษภาคม2566

ดาวน์โหลดเดือนมิถุนายน2566

ดาวน์โหลดเดือนกรกฎาคม 2566

ดาวน์โหลดเดือนสิงหาคม2566

ดาวน์โหลดเดือนกันยายน2566

ดาวน์โหลดเดือนตุลาคม2566

ดาวน์โหลดเดือนพฤศจิกายน2566

ดาวน์โหลดเดือนธันวาคม2566

ดาวน์โหลดเดือนมกราคม 2567

 ดาวน์โหลดเดือนกุมมภาพันธ์2567

ดาวน์โหลดเดือนมีนาคม2567

ดาวน์โหลดเดือนเมษายน 2567

ดาวน์โหลด รายละเอียดประกออบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง